Савремено управљање пројектима - напредне технике (Online)

Датум курса: 28.09.2020 - 02.10.2020

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 5 дана (35 сати)
 

САДРЖАЈ КУРСА:
 

1. САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

 • Упознавање са циљем курса и полазника међусобно
 • Шта је суштина концепта управљања пројектима?
 • Шта је животни циклус пројекта?
 • Шта све обухвата концепт управљања пројектима?

2. ПРОЦЕСИ САВРЕМЕНОГ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

 • PMBOK Guide и PMI стандарди
 • Процесне групе савременог управљања пројектима
 • Процеси иницирања, планирања, извршења, контроле и завршетка
 • Области знања савременог управљања пројектима

3. УПРАВЉАЊЕ ОБИМОМ

 • Управљачки троугао
 • Планирање управљања обимом
 • Дефинисање обима
 • Развој WBS-а
 • Верификација и контрола обима

4. УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈОМ

 • Пројектна повеља
 • Развој пројектног плана
 • Управљање и вођење реализације пројекта
 • Надгледање и контрола пројектног рада
 • Целовита контрола измена
 • Завршетак пројекта или фазе

5. УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ

 • Дефинисање активности
 • Утврђивање временског редоследа
 • Процена потребних ресурса
 • Процена трајања активности
 • Успостављање временског распореда
 • Методе мрежног планирања
 • Контрола времена

6. УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА

 • План управљања трошковима
 • Процена трошкова
 • Распоређивање трошкова (буџетирање)
 • Прорачун укупних трошкова
 • Контрола трошкова
 • Метода остварене вредности

7. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

 • Шта је квалитет
 • Узоци и последице лошег квалитета на пројекту
 • Планирање квалитета на пројекту
 • Обезбеђивање квалитета
 • Контрола квалитета
 • Алати и технике за контролу квалитета

8. УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

 • Планирање људских ресурса
 • Формирање тима
 • Развој пројектног тима
 • Мотивација пројектног тима
 • Управљање пројектним тимом

9. УПРАВЉАЊЕ КОМУНИКАЦИЈОМ НА ПРОЈЕКТУ

 • Основни елементи и процеси комуникације
 • Планирање комуникације
 • Дистрибуција информација
 • Статусни извештаји
 • Вештине преговарања
 • Управљање конфликтом
 • Лидерство и управљање пројектима

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

 • Планирање управљања ризиком
 • Идентификација ризика на пројекту
 • Квалитативна анализа ризика
 • Квантитативна анализа ризика
 • Планирање реакције на ризик
 • Праћење и контрола ризика

11. УПРАВЉАЊЕ НАБАВКОМ

 • Планирање набавке
 • Типови уговора и ризици
 • Планирање уговарања
 • Спровођење процедуре набавке
 • Избор оптималне понуде
 • Администрирање уговора
 • Затварање уговора

12. УПРАВЉАЊЕ ОЧЕКИВАЊИМА КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА

 • Идентификовање кључних учесника
 • Анализа очекивања кључних учесника
 • Анализа утицаја кључних учесника
 • Развијање одговарајућих управљачких стратегија за њихово ефикасно укључивање у пројектно одлучивање и реализацију

13. ПРОМЕНЕ У ПРЕДУЗЕЋУ УСЛОВЉЕНЕ ПРОЈЕКТИМА

 • Заблуде о управљању пројектима у предузећу
 • Формирање одговарајућег окружења за успех пројеката
 • Потреба за увођењем концепта управљања пројектима 
 • Од матричне ка пројектно оријентисаној организацији
 • Модел промене унутрашње организације предузећа

14. ПОВЕЗИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА СА СТРАТЕГИЈОМ ПРЕДУЗЕЋА 

 • Улога стратешког филтера у селекцији пројеката
 • Управљање пројектима независно од стратегије предузећа
 • Остваривање везе између пројеката и стратегије предузећа
 • Параметри за одређивање нивоа зрелости предузећа

15. КЉУЧНИ ФАКТОРИ УСПЕХА ПРИ УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА

 • Мултипројектно управљање
 • Управљање документацијом
 • Информациони систем за управљање пројектима
 • Систем управљања квалитетом, систем управљања пројектима и информациони систем предузећа
 • Примена најбоље праксе у области савременог управљању пројектима
Пријави се
X